Prednosti in slabosti različnih oblik naložb

Zdrav razum ponuja preprost odgovor – ne nosite vseh jajc v eni košari. Pri naložbah je določeno tveganje vedno prisotno, vendar pa ga lahko s pametno razpršitvijo naložb precej omejite. Zaradi dejavnikov t. i. sistematičnega tveganja, kot so naravne nesreče, politični udari, inflacija in podobno, se tveganju žal nikoli ne morete povsem izogniti.

Najprej morate vedeti, kakšne donose pričakujete in kakšna izguba v primeru neugodnega razpleta je za vas še sprejemljiva. Nato se lotite izdelave portfelja. Ob tem velja opozorilo, da morajo biti izbrane naložbe v portfelju med sabo čim manj odvisne, kar preprosteje povedano pomeni, da v kolikor imate v portfelju delnice podjetij BMW, Daimler in Fiat, niste veliko naredili. Če pride avtomobilska panoga pod pritisk, bodo izgubljale vse delnice v tej panogi. Če bi imeli poleg delnice BMW v portfelju še delnice Wal-Marta in Beiersdorfa, bi bilo tveganje razpršeno, izguba pa zaradi negativnega trenda avtomobilske panoge občutno manjša. Pretirana zaščita vas seveda varuje pred hudimi zdrsi, onemogoča pa tudi večjo rast vrednosti.

Kam torej vlagati?
Poznavalci svetujejo, da v času finančne in gospodarske krize vlagate v tri stvari: energetiko, prečiščevanje vode in v svoje znanje. Katero vrsto naložbe boste izbrali, je odvisno od vašega finančnega stanja in želja. Prednosti in slabosti posameznih finančnih naložb so prikazane v tabeli.

naložba značilnosti prednosti slabosti
bančne vloge posojilo banki, ki za to plačuje obresti vsem znana naložba, največja varnost, zajamčena vloga, vnaprej predviden donos nizek donos, zniževanje obrestnih mer, nelikvidnost vezanih vlog
delnice lastniški vrednostni papirji, dajejo pravico do udeležbe pri dobičku donosnost na dolgi rok (višja kot pri obveznicah), velika likvidnost, preglednost naložbe, velika možnost izbire različnih delnic visoko tveganje, velika nihanja v ceni delnic, nepredvidljivost gibanja tečajev, nestabilni donosi, obdavčenje kapitalskih donosov, nepoznavanje oblike varčevanja, primerno le za dolgoročno varčevanje
obveznice dolžniški vrednostni papirji, dajejo stalni donos v obliki obresti in vračilo glavnice na dolgi rok višja donosnost, ena najvarnejših naložb, lahko se prodajo na trgu, vnaprejšnje poznavanje izplačil obdavčeni kapitalski donosi, izpostavljenost obrestnemu, kreditnemu, likvidnostnemu in valutnemu tveganju
vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev velika likvidnost, zmanjšano tveganje, visoki donosi ob manjših vložkih, strokovno upravljanje, razpršenost vloženih sredstev, nizki transakcijski stroški obdavčeni in neznani donosi, stroški upravljanja, vstopne in izstopne provizije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *