Terjatve – kako ravnati s kupci, ki vam niso plačali?

V današnjem času, ko je edina stalnica sprememba, je za doseganje ustrezne konkurenčnosti izjemno pomembna hitra prilagoditev podjetja na različne zahteve s strani strank, okolice in panoge. Napačne odločitve so namreč lahko usodne za prihodno poslovanje podjetja in v končni fazi tudi za razvoj gospodarstva, zato je tudi poslovne partnerje potrebno izbirati z veliko mero preudarnosti in previdnosti.

Po raziskavah je namreč finančna disciplina vedno slabša in se zaradi tega pojavlja veliko terjatev, ki so glede na trenutno gospodarsko stanje lahko tudi razlog za likvidnostne težave podjetja. Predvsem je zaskrbljujoče, da nekako ni najti sankcij, ki bile dovolj učinkovite, da bi se razmere drastično izboljšale, zato je skoraj nujno vedeti, kaj lahko sami storite, da se zavarujete pred nedisciplino plačevanja ter kako ravnati s kupci, ki niso plačali. Glede na to, da so terjatve na premoženjsko pravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravljanje kake storitve, so torej glede na stopnjo likvidnosti takoj za denarjem in kratkoročnimi vrednostnimi papirji, vendar pa pred zalogami. Dober pregled nad terjatvami mora imeti finančna služba v podjetju, ker pa je prodajna služba tista, ki izdelek ali storitev proda, je dobro sodelovanje med tema dvema službama nujno za dobro obvladovanje terjatev s kupci. Kako se torej zavarovati pred neplačevanjem?

Za boljše obvladovanje terjatev do kupcev lahko uporabite naslednje ukrepe:
Pred sklepanjem posla bodite pozorni na boniteto kupca, saj je z bonitetnim poročilom omogočen strnjen in hiter vpogled v finančno stanje poslovnega partnerja z oceno njegove plačilne sposobnosti. Zavarujte plačilo terjatev do kupcev pri zavarovalnici in z inštrumenti (akreditivi, ki spadajo danes med najvažnejše instrumente mednarodnih plačil, posebno pa v naši zunanji trgovini in so najvarnejši plačilni instrument, saj to pomeni nepreklicno obvezo banke, da bo izvršila plačilo prodajalcu proti pravočasni predložitvi pravilnih, v akreditivu navedenih dokumentov, garancije, menice, s katero se njen izdajatelj zaveže, da bo plačal sam ali po njegovem nalogu plačala tretja oseba upravičenemu imetniku določen znesek denarja v določenem času na določenem kraju), saj le-to podjetjem zagotavlja potrebno gospodarsko varnost in učinkovito upravljanje z riziki ter jim omogoča večjo konkurenčnost in prodajo. S prenosom terjatev na specializirano kreditno zavarovalnico te namreč ne bremenijo več bilanc podjetij.

Terjatvam se izognete že tako, da postavite kratke plačilne roke in takoj izstavite račun.

Prav tako se držite naslednjih nasvetov:
1. imejte dober nadzor nad terjatvami do kupcev,
2. kupce dodatno simulirajte (nudenje v naprej dobro preračunanega popusta za hitrejše plačilo),
3. limitirajte terjatve pri neplačilu računov glede na obseg nakupov,
4. če sami ne morete rešiti plačila, skušajte terjatev prodati

Lahko tudi razmislite o pobotu ali kompenzaciji, pri čemer gre za zapiranje terjatev in obveznosti. Za podjetje lahko predstavlja učinkovito obliko uravnavanja kratkoročnega dela bilance stanja. Še posebej je to priporočljivo za podjetja, ki imajo med svojimi dolžniki veliko pravnih oseb, ki zamujajo s plačili in pri katerih pravna izterjava ni racionalna. Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar le-ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti ter če sta obe zapadli. Pobot ne nastane takoj, ampak se morata za to dogovoriti stranki, na predlog ene od teh. Poboti so dvostranski ali večstranski verižni). Še ena možnost je faktoring, finančna storitev, ki pri prodaji z odloženim rokom plačila omogoča financiranje poslovanja, upravljanje terjatev ter zaščito pred riziki in je posebej primeren za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja, ki s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja ter odpravljajo tveganje neplačil s strani kupcev.

Če vsi ti ukrepi ne pomagajo in kljub vsem izčrpanim možnostim niste dobili želenega plačila, se v skrajnem primeru odločite za sodno izterjavo dolga, vendar morate ravnati preudarno in taktično. Kako torej ukrepati v takem primeru, da bo končna stopnja ukrepa uspešen dogovor ali uspešna izterjatev? Najprej podjetju pošljite pisni opomin, v katerem kupca vljudno pozovite naj poravna svoje obveznosti, da si že v začetku ne zaprete poti za pogovor in dogovor. V primeru, da vam kupec v nekaj dneh ne odgovori, se z odgovorno osebo pogovorite po telefonu, kjer seveda morate biti vljudni, mirni in strokovni, seveda pa je pomembna tudi vaša vztrajnost, kar pomeni, da pisne opomine ali telefonske pogovore večkrat ponovite. Če vse to ne deluje, sledi sodni postopek, v katerem sodišče uporabi abstraktno pravno normo glede na ugotovljeno stanje in izreče pravno posledico, če pa stranka še vedno ne poravna obveznosti, to v skrajnem primeru vodi do izvršbe, še vedno pa se lahko dogovorite s kupcem in v skladu z dogovorom uporabite zgoraj naštete možnosti izterjave dolga.
(Povzeto po: http://www.academia.si)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *