Trg vrednostnih papirjev za začetnike

Razmišljate o vstopu na finančno sfero in se spogledujete s trgovanjem z delnicami, vendar vam manjkajo ekonomska znanja in pogled v svet poslovanja z vrednostnimi papirji? V prispevku se boste seznanili z osnovnimi termini in načini poslovanja na trgu vrednostnih papirjev. Trg vrednostnih papirjev delimo na primarni in sekundarni trg. Primarni trg je namenjen novim izdajam vrednostnih papirjev, preko katerih izdajatelji zbirajo kapital za financiranje svojega poslovanja. Na drugi strani je sekundarni trg vrednostnih papirjev namenjen trgovanju z že obstoječimi finančnimi oblikami in je v grobem razdeljen na trg obveznic, trg delnic in trg kratkoročnih vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza).Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi poteka bodisi v neprekinjenem bodisi v avkcijskem načinu trgovanja, in sicer so likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment z neprekinjenim načinom trgovanja, medtem ko so manj likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment, kjer je v veljavi avkcijski način trgovanja.Trgi vrednostnih papirjev za svoje normalno delovanje potrebujejo infrastrukturo, ki predstavlja pravila in regulativo ter plačilne in poravnalne sisteme, ki omogočajo prenos vrednostnih papirjev ter plačilo zanje med prodajalcem in kupcem (Več informacij na: http://www.nlbskupina.si/borzno-posredovanje).

Z vrednostnimi papirji se lahko trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjih (borzah), lahko pa se posli sklenejo tudi izven organiziranega borznega trga (Over the Counter – OTC).

Za posle, sklenjene v okviru trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, velja, da so v procesu doseganja dokončnosti prenosa vrednostnih papirjev in plačila lahko predmet večstranskega pobota. Kliring in poravnava tako predstavljata osnovni operaciji oziroma funkciji na modernem trgu vrednostnih papirjev in kot taka omogočata zaključek vsakega posla z vrednostnimi papirji.

Nasprotno pa OTC posel pomeni transakcijo z vrednostnimi papirji izven organiziranega trga in sicer bilateralno med strankama posla. Obveznosti iz OTC poslov se lahko sklenejo sočasno po načelu dostave proti plačilu (Delivery versus Payment – DVP), pri čemer se poravnava denarnega dela obveznosti običajno izvaja v centralnobančnem denarju, oziroma brez sočasnega plačila (Free of Payment – FOP), pri čemer se stranki posla o poravnavi obveznosti plačila dogovorita med seboj.
Po sklenitvi posla na borzi je naslednji korak potrditev pogojev sklenjenega posla s strani obeh strank. Proces potrditve določa trgovalni sistem in lahko poteka na različne načine (direktno med nasprotnimi strankami, avtomatsko v trgovalnem sistemu in preko tretje stranke na osnovi posredovanih podatkov). Izjema je trgovanje izven borznega trga, kjer potrditev poteka direktno med strankama posla (elektronsko sporočilo, fax, SWIFT) (več informacij na: http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?MapaId=788).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *