Družini prijazno podjetje

Čeprav je veliko govora o enakopravnosti med spoloma, razlike med ženskami in moškimi ostajajo v številnih vidikih, na primer pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V Evropi je stopnja zaposlenosti žensk z vzdrževanimi otroki le 62,4 odstotka, medtem ko je pri moških ta delež kar 91,4 odstotka. Tudi večina zaposlenih s krajšim delovnim časom je ženskega spola – 76,5 odstotka.

Zahteva po uskladitvi poklicnega dela in materinstva je zato osrednji element vprašanja ženske v evropskih industrijskih družbah. Ženske želijo opravljati poklic, za katerega so se šolale, prav tako pa želijo doživeti izkušnjo materinstva. Ob tem naletijo na mnoge ovire, kot so patriarhalni vzorci naše družbe, premajhna veljava ženskega dela v gospodinjstvu, dvojna obremenjenost žensk, premajhna pomoč moža in očeta pri gospodinjskih delih in vzgoji otrok, premalo možnosti za širše udejstvovanje v javnem življenju, zlasti pa ovire na delovnem mestu.

Problem pri usklajevanju nastane pri razporeditvi časa med zasebnim, torej družinskim, življenjem in poklicno sfero. Zato so toliko pomembnejša zakonska določila, ki posegajo na omenjeno področje, določajo enake pravice obeh staršev in se dotikajo zasebne in javne sfere. V Sloveniji so to:

 • Zakon o delovnih razmerjih, ki govori o prepovedi diskriminacije, enakih možnostih in obravnavi žensk in moških pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, plačah, odsotnostih z dela, delovnem času …
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ureja pravice do starševskega varstva, torej vseh vrst dopusta, in družinskih prejemkih
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki določa temelje zagotavljanja enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic, obveznostih ter temeljnih svoboščin na kateremkoli področju družbenega življenja, še zlasti pa na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, vključevanja v sindikate, interesna združenja …
 • Zakon o enakih možnostih moških in žensk, ki jasno določa temelje za izboljšanje položaja žensk v smislu zagotavljanja enakih možnosti v političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem področju
 • Nacionalni program za enake možnosti moških in žensk, čigar temeljni cilj je izboljšati položaj žensk oziroma zagotavljati razvoj v smeri večje enakosti spolov.

Družini prijazno podjetje
Zakonska določila so sicer pomembna pri zaščiti mladih družin pred svobodno voljo delodajalcev, vendar pa so odločitve za povsem načrtno prijazno ravnanje do zaposlenih z otroci še toliko bolj dobrodošle. Kažejo namreč na družbeno odgovornost podjetij. Raziskave so pokazale, da je varno in kvalitetno delovno okolje eden od pomembnejših pogojev za odločitev za rojstvo otroka. Konkretne izkušnje zaposlenih ob rojstvu prvega otroka pa pomembno vplivajo na odločitev za drugega otroka. In prav odločitev za drugega (ali tretjega) otroka je bistvena za dvig rodnosti, za katero vemo, da je v Sloveniji katastrofalno nizka.

Vpeljava certifikata Družini prijazno podjetje v Sloveniji je osrednji del aktivnosti Razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Partnerstvo deluje v okviru Pobude Equal, ki jo delno financira Evropska unija in delno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glavni cilj partnerstva, ki je začelo delovati junija 2005, je zmanjšanje prikrite diskriminacije pri zaposlovanju iskalcev zaposlitve zaradi starševstva. Raziskave, ki so bile izvedene v okviru projekta, so namreč potrdile prisotnost diskriminacije zaradi starševstva na delovnih mestih v Sloveniji. Diskriminaciji so posebej izpostavljene matere in potencialne matere, ki iščejo zaposlitev ali so že zaposlene, in tisti moški, ki želijo ali uveljavljajo starševske pravice. Posebno ranljivi so starši predšolskih otrok.

Certificiranje za »Družini prijazno podjetje« je revizorski postopek, v katerem zunanji svetovalci po ugotovitvi obstoječega stanja v sodelovanju s predstavniki podjetja določijo nabor ukrepov, ki bodo podjetju pomagala, da razvije takšne politike zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družine in dela. Pridobitev znaka je tudi upravljavski inštrument, ki omogoča podjetjem čim bolj optimalno izrabo delovnih sposobnosti zaposlenih, ustvarjanje pozitivne klime v kolektivu, privabljanje najboljših kadrov in njihovo zadržanje ter obenem večanje pripadnosti kolektivu. Certifikat ni neka dobrodelna dejavnost, ki jo izvaja podjetje za svoje zaposlene. Je ukrep oziroma investicija, ki prinaša pozitivne rezultate tako podjetjem kot zaposlenim. Spada v kategorijo kvalitetnega upravljanja, tako kot katerikoli drugi ukrepi ali naložbe, ki dvigujejo produktivnost in konkurenčnost podjetja.

Delodajalci kot pozitivne učinke ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine navajajo:

 • boljše odnose med zaposlenimi in vodstvom,
 • večjo motivacijo in predanost zaposlenih,
 • manjšo fluktuacijo delovne sile,
 • zvišano produktivnost,
 • zmanjšan abstentizem in
 • konkurenčne prednosti pri zaposlovanju novih kadrov.

Certifikat Družini prijazno podjetje je po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve doslej prejelo 49 slovenskih podjetij.

Viri:
www.europarl.europa.eu
www.mddsz.gov
www.delavska-participacija.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *