Ključni vsebinski elementi poslovnega načrta

Osnovni element pri procesu ustvarjanja ali širitve podjetja je poslovni načrt, ki je usmerjen v prihodnost, razporeja vire, se usmerja na ključne točke in podjetnika pripravi na probleme in priložnosti, zato je torej izjemno pomemben še zlasti pri na novo ustvarjenem podjetju, saj med drugim tudi pomaga pri odločitvi o tem, ali bi realizirali poslovno idejo in kdaj bi jo realizirali in začeli z dejavnostjo.

Poslovni načrt ima seveda več funkcij, vendar so najosnovnejše že omenjeno načrtovanje in usposabljanje podjetnika, simuliranje investitorjev, informativna funkcija za uspešen proces, dokumentiranje za pravne potrebe ter kontroling kot način spremljanja novih projektov.

Vsak poslovni načrt vsebuje standardne elemente in ima standardno obliko in čeprav je konkretna vsebina odvisna od vrste dejavnosti, za katero se pripravlja, vendarle obstajajo nekatere stične točke, ki jih je potrebno upoštevati. Osnovna zgradba poslovnega načrta je sestavljena takole:
A. Uvodni del (uvodna stran, kazalo, poslanstvo, povzetek vsebine).
B. Glavni/jedrni del.
C. Priloge (razni dokumenti).

UVODNI DEL
Izjemno pomemben je uvodni del, saj le-ta bralca pritegne k podrobnejšemu pregledu ali pa ga od tega odvrne, zato mora izgled biti primeren, informacije pa jasne in strnjene.

Naslovnica naj vsebuje sledeče informacije:
– ime podjetja,
– naslov podjetja,
– telefonsko številko podjetja,
– logotip podjetja,
– imena, naziv, naslov, telefonske številke lastnikov podjetja,
– mesec, leto in kraj izdelave poslovnega načrta,
– ime tistega, ki je poslovni načrt pripravil in napisal.

Poslanstvo naj ne bi bilo daljše od ene strani, saj povzema ključne informacije poslovnega načrta, kot so ime in dejavnost, pravna oblika, načrt financiranja ter potrebna posojila in načrt
odplačevanja.

Povzetek vsebine povzame cilje, poslanstvo in ključne aspekte na 1-2 straneh. Čeprav sta prva dva dela takoj na začetku, sta načeloma napisana takrat, ko je načrt že končan, saj so šele takrat so vsi podatki zbrani in na rezultati na razpolago.

OSREDNJI DEL
Glavni del poslovnega načrta je najbolje razdeliti na sedem poglavij:
1. Opis podjetja in panoge, kjer gre za podroben opis podjetja in panoge.
2. Opis izdelka/storitve, kjer podrobno opišete lasten izdelek/storitev, manjkati ne smejo tudi podatki o izdelkih/storitvah konkurence.
3. Analiza trga, kjer napišete, kako boste kupce segmentirali, motivirali in zadovoljili njihove potrebe. Omeniti je potrebno konkurenčni položaj podjetja, potencialne mednarodne trge ter opraviti in vključiti analizo konkurence.
4. Strategija trženja, kjer pišete o cenovni politiki podjetja, strategiji trženja in prodaje, objavite tudi cenik izdelkov/storitev. Oceniti je potrebno prodajo posameznih izdelkov, celotno prodajo, navesti pa morate tudi strategijo distribucije in propagande.
4. Ključna področja upravljanja, kjer analizirate logistiko in locirate dejavnost, opišete politiko dobav in zalog, politiko zaposlovanja ter proizvodni proces (vključite materiale in surovine, ocenite proizvodnjo, omenite stroje in opremo).
5. Finančne projekcije – analizirati morate točke preloma, opisati denarni tok, amortizacijo, bilanco uspeha in stanja ter odplačilo posojila.
6. Načrt dela in aktivnosti, kjer natančno planirate plan dela in navedete izvajalce aktivnosti.

ZAKLJUČEK
Vsak poslovni načrt mora na koncu vsebovati še priloge, ki so lahko pisna dokazila, in tako podpirajo vaša stališča, izjave in odločitve, ki ste jih predstavili v glavnem delu poslovnega načrta. Sem spadajo:
– osebni podatki družbenikov, in sicer podatki o prejšnjih zaposlitvah, izobrazbeni osnovi, profesionalnih združenjih, posebnih znanjih in veščinah),
– osebno finančno stanje, osebna sredstva in obveznosti,
– kreditna poročila, iz katerih je razvidna osebna kreditna sposobnost, podatki o bankah in partnerskih podjetjih,
– poslovna in osebna priporočila,
– kopije pogodb in najemnin (najemna pogodba, trenutna posojila, dokumentacije o prejšnjih posojilih, kupoprodajne pogodbe o večjih opremah ali vozilih itd.),
– pravna dokumentacija, kot so družbeniška pogodba, avtorske pravice, registracija blagovne znamke, patenti zavarovalne police, potrdila o lastništvu itd.
– ostali dokumenti, kamor vključite obširne analize, izbor lokacije za dejavnosti in načrt lokacije ter dokumente, ki se vam morda zdijo pomembni, vendar jih ne morete vključiti drugam.

(Povzeto po: http://www.p-tech.si)

Avtor: Brigita Bec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *