Pogosta vprašanja

Za pridobitev kredita bi se rada dogovorila z delodajalcem, da bi namesto zaposlitve za določen čas, sklenila zaposlitev za nedoločen čas, z dogovorom, da takrat, ko bi me morebiti želel odpustiti, sama dam odpoved in se odpovem odpravnini

Spraševalko tudi zanima, ali so še kakšne druge slabosti za delodajalca, če se dogovorita za (“navidezno”) zaposlitev za nedoločen čas? V nadaljevanju vam podajamo odgovor na vprašanje. Ker nimamo vseh podatkov, je odgovor nekoliko bolj obširen. V njem so prikazane različne določbe, ki se nanašajo vaše vprašanje z delovnopravnega vidika. Pogodba o zaposlitvi se v skladu z 10. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, št. 42/2002) sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas v primerih, naštetih v 52. členu zakona. Ti so naslednji: – izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, – nadomeščanje začasno odsotnega delavca, – začasno povečan obseg dela, – zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja, – poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, – opravljanje sezonskega dela, – delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, – zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu, – opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, – pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, – delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, – voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah, – drugi primeri, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Delodajalec mora torej imeti razlog, da sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (54. člen ZDR). Delodajalec se v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas izven naštetih primerov kaznuje z globo od 3000 do 20.000 evrov (229. člen ZDR). V praksi se pojavljajo bianco odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jih delavci podajo vnaprej. Če delodajalec takšno odpoved uporabi, lahko delavec v skladu s 3. odstavkom 204. člena ZDR v roku 30 dni od vročitve oz. od dneva ko je izvedel za kršitev, zahteva ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim sodiščem. Kakšna bo odločba, pa je seveda odvisno od okoliščin primera. V primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi lahko delavec kadarkoli poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi brez obrazložitve, lahko pa z delodajalcem sklene sporazum o prenehanju, vendar v obeh primerih delavec v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB – UPB 1, št. 107/2006) nima pravice do denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje. Odgovor je pripravila družba Kadring, d.o.o. (več informacij: www.kadring.si).

Kaj je TQM?

TQM (Total Quality Management) ali celovito obvladovanje kakovosti je filozofija upravljanja in izvajanja, katere namen je uporabiti človeške in materialne vire organizacije za doseganje opredeljenih ciljev na najbolj učinkovit način. Pri tem se podjetje osredotoči na iskanje in izrabljanje notranjih rezerv in sposobnosti prav vseh zaposlenih, da bi lahko nenehno izboljševalo kakovost svojih procesov, izdelkov in storitev. Glavni cilj TQM je namreč zadovoljen kupec, ob doseganju le-tega pa podjetje tudi znižuje svoje stroške.

Kaj so poslovni angeli?

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, najpogosteje v svojih 50. letih, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij in ki investirajo del svojega kapitala, znanje in izkušnje v dobre podjetniške projekte ter tako malemu in pogosto mlademu podjetniku pomagajo pri vsakodnevnih odločitvah. Njihovo finančno stanje jim omogoča, da investirajo v zelo tvegane naložbe, kot so »startup« podjetja. Običajno so prvi investitorji, pred skladi tveganega kapitala ali drugimi viri financiranja. Večina jih želi biti dejavno vključenih v upravljanje podjetja, skoraj vedno pa imajo tudi znance, prijatelje ali sorodnike, ki so pripravljeni sovlagati. Najbolj jih zanimajo naložbe v visokotehnološka podjetja, predvsem zdravstvena, farmacevtska in energetska.

Katere so bistvene razlike med staro in novo računovodsko tarifo?

Nova računovodska tarifa velja od 1. januarja 2009. Bistvene novosti so: poenostavitev uporabe tarife, prilagoditev razvoju informacijskih sistemov, izdelava pojasnil k računovodski tarifi in računalniški program za okvirni izračun računovodskih storitev. Spremembe glede na dosedanjo računovodsko tarifo zajemajo delitev istovrstnih opravil po zahtevnosti, združitev soodvisnih opravil in vzpostavitev urne postavka kot osnove za vrednotenje.

Kje se lahko registrira družba z omejeno odgovornostjo?

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) lahko izvedemo pri točki VEM (če gre za enostavno d.o.o.) ali pri notarju (v vseh drugih primerih). Pri točki VEM je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o., če so izpolnjene te predpostavke: (1) Vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga, in (2)družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati, in (3) pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov. Pri notarju je treba opraviti postopke v zvezi z ustanovitvijo v teh primerih: (1) Glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 eurov (primerjaj četrti odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register; (2) glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, ki se v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo (zaradi dodatnih dogovorov ali drugih razlogov) družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa; (3) glede oblike knjige sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo sklepov; (4) če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).

Katera so najpogosteje uporabljena orodja za pospeševanje prodaje trgovcem?

Najpogosteje se uporabljajo naslednja tri orodja: nižja cena, dodatek in brezplačno blago. Nižja cena je neposredni popust pri vsakem nakupu v določenem časovnem obdobju. Ponudba spodbuja trgovce, da kupujejo količino in osvojijo nov artikel, ki ga sicer ne bi kupili. Trgovci lahko ta popust takoj spremenijo v dobiček, porabijo za oglaševanje ali znižanje cene. Naslednja opcija – dodatek – je znesek, ki ga dobi trgovec kot nadomestilo za neke vrste oglaševanje proizvajalčevega izdelka. Dodatek za oglaševanje nadomesti trgovcu stroške oglaševanja proizvajalčevega izdelka, dodatek za predstavitev pa trgovcu nadomesti stroške prikazovanja izdelka. Brezplačno blago je dodatno blago za posrednike, ki kupujejo določene količine ali posebne okuse oziroma velikosti.

Kako določiti primerno ceno izdelka?

Ceno izdelka lahko oblikujemo po različnih principih: glede na segment kupcev (različne skupine kupcev plačujejo različne cene za isti izdelek), na osnovi oblike izdelka (če ima izdelek kakšno posebno lastnost, je cena višja), na osnovi podobe izdelka (dober dizajn močno poveča vrednost izdelka), na osnovi lokacije (v centru mesta, kjer je večji pretok ljudi, lahko postavimo višje cene kot na obrobju, ali pa ravno obratno) ali pa na osnovi časa (smuči so spomladi cenejše kot jeseni). Pri oblikovanju cene bodimo premišljeni. Morda je smiselno ceno znižati za študente, tako iz njih naredimo uporabnike določenih izdelkov in si pridobimo lojalno stranko, ki bo v prihodnosti plačevala polno ceno izdelka. Vsekakor moramo vedeti, kaj je naše ciljno občinstvo in kakšno podobo želimo ustvariti izdelku.

Katere so stopnje v življenjskem ciklusu izdelka?

Po Philipu Kotlerju ima življenjski ciklus izdelka v trženju zelo pomembno vlogo in je odraz konkurenčne dinamike izdelka. Življenjska doba izdelka je omejena, donosi rastejo in padajo v različnih stopnjah življenjskega ciklusa. Večina razprav o življenjskem ciklusu izdelka prikazuje prodajo tipičnega izdelka s krivuljo S. Ta krivulja je razdeljena na štiri stopnje, ki so znane kot uvajanje, rast, zrelost in upadanje. Uvajanje označuje obdobje počasne rasti prodaje, ki se začne, ko se izdelek pojavi na trgu. Dobička na tej stopnji zaradi visokih stroškov uvajanja izdelka ni mogoče pričakovati. Rast označuje obdobje hitrega sprejemanja izdelka in znaten porast dobička. V obdobju zrelosti sledi počasnejša rast prodaje, ker je večina možnih kupcev izdelek že sprejela. Dobiček se umiri oziroma upada zaradi povečanih izdatkov za trženje, ko podjetje brani izdelek pred konkurenco. V obdobju upadanja pa prodaja močno upade in z njo tudi dobiček. Zato se je še pred tem obdobjem smiselno usmeriti na druge trge ali pa začeti proizvajati druge izdelke.

Kakšni so trendi na področju vodenja?

V zadnjih letih se povečujejo zahteve. Spreminja se vsebina njihovih delovnih nalog in opazen je trend od operativnega vodje do voditeljstva (leaderja). Novi vodja se veliko bolj ukvarja z ljudmi, medtem ko opravljanje lastnih operativnih delovnih nalog dobiva sekundarni pomen. Prednostne naloge vodje so: postavljanje strategije, vizionarsko mišljenje, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti, skrb za razvoj zaposlenih, spodbujanje inovativnosti ipd. Za dobro izpolnjevanje teh nalog se zahtevajo posebne kompetence: vodja mora dosegati visok nivo čustvene inteligence, s pomočjo katerega se lažje sporazumeva z ljudmi, išče njihove potenciale in zna obvladovati samega sebe. Prav tako se od njega zahtevajo odprtost, avtentičnost in predanost ciljem.

Delavka se po končanem porodniškem dopustu vrača na delo. Izrazila je željo po koriščenju odmora za dojenje. Kako dolg je ta odmor? Je plačan?

V ZDR je v 93. členu določeno, da ima delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno. Pravica do nadomestila plače za čas odmora se uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *