Vpliv zavarovanja terjatev na poslovanje podjetja

terjatve izterjavaZavarovalnica, s katero ima podjetje sklenjeno zavarovalno polico, ima dostop do ključnih analiz kreditnih tveganj za posamezno stranko podjetja, zato da bi lahko identificirali tiste kupce, ki imajo finančne težave ali so kreditno nesposobni. Poleg tega zavarovanje terjatev odpravlja kreditno tveganje iz bilance stanja podjetja, kar izboljšuje maržo in krepi donosnost. Breme za poplačilo dolgov pa prevzame zavarovalnica. Ker se potencialne izgube v bilanci prekrivajo, lahko podjetje presežek rezervacij za slabe dolgove prerazporedi v bilančno postavko obratnega kapitala.

Zavarovano tveganje pred neplačili izboljšuje obratni kapital

Zavarovanje terjatev olajšuje dostop do financiranja, saj povečuje bonitetno oceno podjetja in tako omogoča dostop do izboljšanih in bolj ekonomičnih ravni financiranja. Prva tako lahko podjetje v sklopu inženiringa bilanc stanja uporabi kratkoročne obveznosti kupcev za sprostitev obratnega kapitala s pomočjo diskontiranja računov ali faktoringa, pri čemer odkup ne zapadlih obveznosti posledično povečuje likvidnost podjetja.

Če se podjetje ustrezno zavaruje pred tveganji, ki jih prinaša plačilna nedisciplina ali kreditna nesposobnost kupcev, lahko ta proces deluje kot stroškovno učinkovita nadomestitev drugih bančnih garancij in akreditivov.

Zavarovano tveganje pred neplačili krepi rast poslovanja

Okrepljeni procesi upravljanja in nadziranja nad poslovanjem z odloženimi plačili omogočajo podjetju, da varno razširi plačilne pogoje za stranke in kupce na obstoječih, novih ali razvijajočih se trgih. Prav tako poslovanje brez tveganj za neplačila izdanih računov učinkovito usmerja in podpira konkurenčno prodajo na trgih s specifičnimi ali visokimi tržnimi maržami.

Zavarovanje terjatev krepi procese notranjega upravljanja kreditnih tveganj, saj posredno podpira najboljše prakse, ki se odvijajo na področju upravljanj z izdanimi fakturami, ki jih kupci še niso plačali. Zavarovalna pogodba, ki jo podjetje sklene z zavarovalnico, pa podjetju omogoča dostop do podpore, strokovnega znanja in analiz kreditnega tveganja. V primeru izdanega zahtevka za izplačilo zavarovalnine pa zavarovalnica prevzame celotno upravljanje z izterjavami in poplačili dolga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *