Gradimo odnos z zaposlenimi s pomočjo internega komuniciranja

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji. Navadno je v funkciji vodenja in upravljanja. V mnogih organizacijah sodi pod oddelek za odnose z javnosti (kot odnosi z internimi javnostmi) ali pod oddelek upravljanja s človeškimi viri. Cilj internega komuniciranja je zgraditi in ohraniti zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar ugodno vpliva na delovanje organizacije. Vodstvo organizacije uporablja sistem internega komuniciranja kot orodje za upravljanje procesov v organizaciji. Omogoča jim doseganje ciljev organizacije, izvajanje pravil in predpisov ter usklajevanje aktivnosti zaposlenih pri zapolnjevanju njihovih delovnih nalog. Skozi proces internega komuniciranja vodstvo družbe pomaga zaposlenim razumeti poslovanje družbe in jih seznanja z načrti, politiko in cilji organizacije. Posebej pomembno vlogo dobi interno komuniciranje v času velikih sprememb, ko se pojavita strah in negotovost.Znotraj internega komuniciranja ločimo formalen in neformalen del. Neformalen del se dogaja spontano, s pomočjo pogovorov med zaposlenimi. To je tisti del, kjer nastajajo razne šale, zbadljivke, govorice ipd. Za organizacijo sta pomembna oba, vendar lahko vodstvo oblikuje le na formalen del komuniciranja. Z njim lahko tudi vpliva na vsebino informacij, ki se prenašajo na neformalen način. Formalen del internega komuniciranja moramo sistematično

Osnovne funkcije internega komuniciranja:

 • Informiranje zaposlenih o pomembnih dogodkih in interpretirati dogodke
 • Prepričevanje zaposlenih
 • Koordiniranje aktivnosti pri reševanju konfliktov
 • Motiviranje zaposlenih
 • Izobraževanje zaposlenih
 • Skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • Prispevanje k socializaciji zaposlenih

Paleta specifičnih ciljev znotraj internega komuniciranja je zelo visoka. Na primer:

 • izboljšati informacijske pretoke,
 • dvosmerne oblike komuniciranja,
 • afirmacija timskega dela,
 • dvigniti raven participacije zaposlenih pri upravljanju v skladu s politiko organizacije in zakonskimi določili,
 • opredeliti in uveljaviti želeno vedenje, profil vodje in profil zaposlenega,
 • opredeliti vrednote organizacije in jih utrditi v temeljne poslovne politike in vedenje posameznikov,
 • opredeliti kriterije zadovoljstva delavcev, načine ugotavljanja in merjenja zadovoljstva,
 • izboljšati motivacijo, odgovornosti, samoiniciativnost, pripadnost in inovacijsko sposobnost,
 • izboljšati medsebojne komunikacije in komunikacije s strankami,
 • dvigniti sposobnost reševanja interesnih in interakcijskih konfliktov in sporov.

Pomembno je, da veste, kaj želite z internim komuniciranjem doseči in da dosledno zasledujete, kako poteka izpolnjevanje teh ciljev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *