Učinkovito uvajanje zaposlenih

Za novo zaposlenega potrebujemo načrt uvajanja. Cilj uvajanja je, da novi delavec začne (kolikor je mogoče hitro) delati s polno storilnostjo in da doseže pri tem tudi osebno zadovoljstvo. Postopek uvajanja mora biti predpisan, v njem pa določeno, kaj mora mentor posredovati, delavec pa mora na koncu podpisati dokument, v katerem je zabeleženo, s čim vse je bil seznanjen. Mentor je tudi zadolžen za sestavo programa usposabljanja, ki pa vsebuje različne načine pridobivanja znanja npr. preko računalnika, seminarjev, tečajev, krožkov, sestankov itd. Na uspešnost mentorja pri motiviranju in posredovanju znanja kadrovska služba ne more neposredno vplivati, lahko pa s pomočjo šole vodenja nauči vodje in linijske vodje, da mentorje spodbujajo k čim večji učinkovitosti z uporabo pozitivnega pristopa in čim manj discipliniranja. Poleg prenosa tistega znanja, ki se tiče samih delovnih procesov se ob takšnem usposabljanju lahko razvije tudi znanje, ki je vezano na sam način uvajanja novo zaposlenih.

Primer dobre prakse je usposabljanje novincev v proizvodnji v Gorenju, kjer je bilo ugotovljeno, da je imel mentor izredno dobre rezultate pri uvajanju. Mentor je nato svoj način dela opisal in na podlagi tega je kasneje izšel priročnik o usposabljanju, ki je odstopen vsem, ki ga potrebujejo.

Pri izbiranju primernega mentorja si kadrovska služba pomaga s podatki o zaposlenih, kjer se da razbrati, kakšna znanja in kompetence delavec ima. Večinoma so to podatki o vrstah izobraževanj, ki jih je zaposleni obiskoval. V proizvodnji pa imajo možnost vpogleda tudi v t. i. karto spretnosti in osvojenih znanj (ki se prav tako navedejo v zemljevid znanja), kjer se vidi na katerih delovnih operacijah in do katere stopnje je delavec usposobljen. Navadno je mentor neposredno nadrejeni ali pa izkušen sodelavec iz kolektiva. Če je neposredno nadrejeni preveč obremenjen, je primerneje delo zaupati izkušenejšim sodelavcem, saj s tem dvigujemo njihovo motivacijo in si zagotovimo, da bo delo bolj kakovostno opravljeno.

Kadrovska služba vodi seznam mentorjev, ki vsebuje njihove pretekle izkušnje z mentorstvom, njihova znanja in oceno, ki jo o njihovem delu podal novo zaposleni. Priporočljivo je, da se mentorstvo vrednoti.

Pomembno je, da se vsi zaposleni, ki bodo mentorji udeležijo tečaja za mentorje, kjer izvedo o naslednjih vsebinah: motivacija zaposlenih, učinkovito prenašanje znanja in spretnosti mladim ter novim sodelavcem, vzpostavljanje odličnih medsebojnih odnosov, reševanje in razumevanje konfliktov.

Mentorjem za nagrado v večini podjetij pripada dodatek k plačilu, ki znaša nekje od 10-20 odstotkov dodatka k plači za čas mentorstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *