Tag Archives: motivacija

zaposlovanje

Učinkovito uvajanje zaposlenih

Za novo zaposlenega potrebujemo načrt uvajanja. Cilj uvajanja je, da novi delavec začne (kolikor je mogoče hitro) delati s polno storilnostjo in da doseže pri tem tudi osebno zadovoljstvo. Postopek uvajanja mora biti predpisan, v njem pa določeno, kaj mora mentor posredovati, delavec pa mora na koncu podpisati dokument, v katerem je zabeleženo, s čim vse je bil seznanjen. Mentor je tudi zadolžen za sestavo programa usposabljanja, ki pa vsebuje različne načine pridobivanja znanja npr. preko računalnika, seminarjev, tečajev, krožkov, sestankov itd. Na uspešnost mentorja pri motiviranju in posredovanju znanja kadrovska služba ne more neposredno vplivati, lahko pa s pomočjo šole vodenja nauči vodje in linijske vodje, da mentorje spodbujajo k čim večji učinkovitosti z uporabo pozitivnega pristopa in čim manj discipliniranja. Poleg prenosa tistega znanja, ki se tiče samih delovnih procesov se ob takšnem usposabljanju lahko razvije tudi znanje, ki je vezano na sam način uvajanja novo zaposlenih. read more »

vodenje

Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize

Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje. read more »