Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize

Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje.

Zakaj je potrebno v podjetju motivirati svoje zaposlene?

Motivacija je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnosti in učinkovitosti posameznika, tima ali podjetja kot celote. Motivacija je kot notranja sila, ki usmerja človekovo vedenje ter hotenje. Koliko bo posameznik uspešen je odvisno od njegovega znanja, vedenja in določenih sposobnosti reagiranja v posameznih situacijah. V motivacijo je vpletenih toliko različnih, med seboj prepletajočih se notranjih in zunanjih dejavnikov, da je v resnici težko konstantno vzdrževati visoko raven motiviranosti. Motiviranje predvsem ne more biti enkraten dogodek, ampak je proces, konstantno stanje menjave. V podjetju je zelo pomembno, da vodilni ljudje ustvarijo prave delovne pogoje, ki bodo spodbudili delavce, da bodo delali po svojih najboljših močeh. Prav tako je zelo pomembno, da vodilni ljudje poznajo svoje zaposlene, njihove želje, zmožnosti in pričakovanja. Na motivacijo vpliva ogromno dejavnikov, ki jih lahko po nekaterih študijah strnemo v tri segmente in to so individualne razlike, značilnosti dela in organizacijska praksa. Individualne razlike posameznika izvirajo iz vrednot in osebnosti človeka, saj je za nekoga pomemben denar, drugim odnos med zaposlenimi, spet tretjim varnost zaposlitve. Če želimo spodbujati ljudi, moramo zelo dobro poznati njihove zmožnosti, saj so sposobni ljudje samozavestni v svojih spretnostih in posledično tudi veliko bolj motivirani. Nalaganje dodatnih obremenitev in odgovornosti pa lahko vpliva na človekovo sposobnost in učinkovitost, kar se kaže predvsem v nezadovoljstvu posameznika. V takšnih primerih mora vodstvo podjetja poskrbeti za dodatna usposabljanja ali premestitev na drugo delovno mesto.

Tako naj imajo vodilni ljudje v podjetju dve pravili, ki jim bosta v pomoč pri motiviranju njihovih podrejenih.

Prvo pravilo:
Preden lahko človeka motiviramo, ga moramo najprej poznati – ne »spoznati«, ampak »spoznavati«. Motivacija je proces zato, ker se ljudje spreminjamo bodisi zaradi notranjih vzgibov bodisi zaradi zunanjih okoliščin. V namene spoznavanja zaposlenih izvajamo letne razgovore, t. i. team building, testiranja, razvojne centre itn. Naj nam vsak sam pove, česa si želi, da bo bolj zadovoljen. Udeležba zaposlenih pri oblikovanju načina motiviranja na posameznika deluje zavezujoče in ga sili, da prevzame odgovornost.

Drugo pravilo:
Spoznajte vsako delovno mesto, standarde dela, cilje dela, metode itn. Le tako boste vedeli, kaj lahko pričakujete od človeka na tem delovnem mestu. Tudi zaposlenemu boste tako lahko predstavili jasne standarde dela in delovne učinkovitosti ter mu v zameno ponudili ustrezno nagrado. To pa je že eden od zelo pomembnih motivacijskih dejavnikov. Ljudje morajo in želijo vedeti, kaj in koliko morajo narediti ter kaj in koliko bodo dobili v zameno. Seveda se morajo s tako menjavo tudi sami strinjati in kar je še bolj pomembno, standardi dela morajo biti realni. Že sama nerealnost standardov dela namreč uničuje motivacijo.


Kriza in motivacija

Medtem ko se po svetu že kažejo prvi znaki gospodarske rasti, bo v Sloveniji okrevanje dolgotrajnejše, saj smo zamudili s prvimi ukrepi, ki bi omilili krč in posledice krize. Zanimivo je, da so določena podjetja v času krize zrasla predvsem zaradi svoje inovativnosti in novih svežih idej. Prav pozitivno in inovativno razmišljanje jih je poneslo v sam vrh, saj kljub krizi zelo dobro poslujejo. Gospodarska kriza je poudarila nujnost inovacij pri iskanju novih rešitev, zato je bistveno s strani države, da energijo in sredstva nameni v perspektivne naložbe, kot so izobraževanja in raziskave.

Kriza je v ljudeh naselila določen strah in negotovost. Dogajajo se namreč marsikatera nepotrebna odpuščanja zaposlenih, kar vpliva tudi na ostale, ki v podjetju ostanejo. Vendar pa podjetja brez visokokvalificiranih, kreativnih in fleksibilnih zaposlenih ne morejo uspešno funkcionirati, zato je za podjetje bistvenega pomena, da v času krize sprejme nujne ukrepe in razmišlja čim bolj inovativno. Glede na trenutne finančne težave podjetij je po mojem mnenju najbolj smotrno, da vodstvo podjetja svoje napore in energijo usmeri v nematerialne načine motiviranja, kot so na primer fleksibilni delovni čas, omogočanje dela od doma, več pohval in simboličnih nagrad, razvijanje skupnih ciljev in izzivov za vse zaposlene, spodbude za dobro opravljeno delo ter spodbujanje timskega dela. Če bo podjetje zaposlene ustrezno motiviralo, bosta produktivnost in vztrajnost med zaposlenimi zagotovo višja. Prav tako je zelo pomembno, da vodja čim več komunicira in deli mnenja z zaposlenimi, saj bodo zaposleni začutili pripadnost in pomembnost v podjetju.

Poleg običajnih pravil motiviranja je v času krize pomembno predvsem dvoje: transparentna dvosmerna komunikacija in vodenje z zgledom. Bolj kot kdajkoli je v teh časih naloga vodje, da dela tako, kot pričakuje, da bodo delali drugi. Da vodi z lastnim zgledom. Bolj kot kdajkoli poprej se bodo morali vodje potruditi, da pokažejo svojo integriteto, vrednote ter moralno-etična načela. Če vodja od svojih ljudi terja, da v času krize in zaradi krize delajo 150-odstotno, potem mora sam delati 200-odstotno. Če pričakuje zavezanost vseh zaposlenih k istemu cilju, isti viziji, mora poskrbeti, da so ti cilji skrajno transparentni, vizija pa predstavljena s konkretnimi koraki.

Transparentna komunikacija o realnem stanju podjetja, o strategiji in kratkoročnih ciljih ter seznanjanje ljudi z njihovo realno vlogo pri uspešnem delu podjetja učinkujejo motivacijsko. Ni potrebno, da zaposlenim samo obljubljate denarne nagrade, ampak jim je potrebno jasno sporočiti, da so edini, ki lahko rešijo podjetje in da brez njih ne morete uspešno voditi podjetja. Vključevanje ljudi v dogajanje in upoštevanje njihove pomembnosti pri doseganju uspeha, združeno s pravičnim načinom nagrajevanja, na ljudi deluje zavezujoče. Vendar ne smete pri vsem tem pozabiti tudi na denar in pravičen način nagrajevanja. Denar morda res ni motivator, ki bi deloval dolgoročno, kar ne pomeni, da nam ga torej ni treba dati iz rok. Denar je in bo eden izmed ključnih motivatorjev. Zato je zelo pomembno ko podjetje prebrede določeno krizo, da se spomnite na vseh tistih, ki so se v težkih trenutkih izkazali in pokazali veliko mero požrtvovalnosti in pripadnosti podjetju ter jih temu primerno javno nagradite. Zavedajte se, da si boste na ta način pridobili večne zaveznike, ki jih v težkih trenutkih nujno potrebujete. V nasprotnem primeru vam njihovega zaupanja in volje ne bo povrnila več nobena teorija, noben nasvet strokovnjaka in nobena gesta, ki jo boste izrekli v prihodnje.

Direktorji, vodje in poslovodstvo – na vas je, da poskrbite za svoje zaposlene. Ne se zgovarjati na krizo in iskati izgovore za slabo razpoloženje v podjetju. Po vojni ni težko biti general, sedaj se bo potrebno izkazati in pokazati iz kakšnega testa ste.

 

 

Avtor: Boštjan Čertalič

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *