Tag Archives: participacija zaposlenih

zaposlovanje

Postopki pri oblikovanju sveta delavcev

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, štev. 42/2007, v nadaljevanju ZSDU) določa, da imajo delavci pravico izvoliti svet delavcev (v nadaljevanju: SD), če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico. Ustanovitev SD lahko predlagajo reprezentativni sindikati ali najmanj trije delavci. Zbor delavcev se skliče v dogovoru z direktorjem družbe. Na zboru delavcev delavci sprejmejo odločitev o oblikovanju sveta delavcev, zbor delavcev določi volilno komisijo in določi dan volitev v SD. read more »