Postopki pri oblikovanju sveta delavcev

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, štev. 42/2007, v nadaljevanju ZSDU) določa, da imajo delavci pravico izvoliti svet delavcev (v nadaljevanju: SD), če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico. Ustanovitev SD lahko predlagajo reprezentativni sindikati ali najmanj trije delavci. Zbor delavcev se skliče v dogovoru z direktorjem družbe. Na zboru delavcev delavci sprejmejo odločitev o oblikovanju sveta delavcev, zbor delavcev določi volilno komisijo in določi dan volitev v SD. Volilna komisija se imenuje za štiri leta. Člani volilne komisije so lahko le delavci, ki imajo aktivno volilno pravico. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane SD.

Pravico predlagati kandidate za člane SD imajo:

 • v družbi z več kot 20 do 50 zaposlenih delavcev (najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico);
 • v družbi z več kot 50 do 300 zaposlenih delavcev (najmanj desetina delavcev z aktivno volilno);
 • v družbi z nad 300 zaposlenih delavcev (najmanj desetina delavcev z aktivno volilno, vendar je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga poda najmanj 50 delavcev);
 • vsak reprezentativni sindikat v družbi.

Predlogi za člane SD morajo biti v pisni obliki. Predlagatelji jih oddajo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Svet delavcev sestavlja naslednje število članov:

 • v družbi z do 50 zaposlenih delavcev (trije člani);
 • v družbi z več kot 50 do 100 zaposlenih delavcev (pet članov);
 • v družbi z več kot 100 do 200 zaposlenih delavcev (sedem članov);
 • v družbi z več kot 200 do 400 zaposlenih delavcev (devet članov);
 • v družbi z več kot 400 do 600 zaposlenih delavcev (enajst članov);
 • v družbi z več kot 600 do 1.000 zaposlenih delavcev (trinajst članov);
 • v družbi z več kot 1.000 zaposlenih delavcev se število članov SD poveča za dva člana na vsakih dodatnih 1.000 delavcev.

Mandat članov SD traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni. Pravico voliti v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma 6 mesecev. Direktor in delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 72. členom ZDR (Uradni list RS, št. 42/02) ter prokuristi. Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v SD.
Volilna komisija obvesti volilvce o datumu volitev in o njihovem volišču. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami. Volilna komisija o poteku volitev in rezultatih volitev sestavi zapisnik. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. Izvoljenih je toliko kandidatov za člane SD, kot je lahko članov SD, in sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v družbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *